Historia szkoły


               Pierwszy dzwonek w naszej szkole zabrzmiał zapewne  1 września 1920 roku, choć dziś, po latach, niezwykle trudno dotrzeć do wiarygodnych, historycznych dokumentów. Tego właśnie dnia, być może o godzinie 9.00, na korytarzach rozległ się gwar dziecięcych głosów...
  Gdy 17 stycznia 1920 roku, po 123 latach niewoli Ziemia Rawicka znalazła się w historycznych granicach Rzeczpospolitej, w odrodzonym mieście niemalże natychmiast władze przystąpiły do organizowania szkolnictwa. Jako pierwsze uruchomione zostały szkoły powszechne, następnie kolej przyszła na seminaria nauczycielskie, których zadaniem było przygotowywanie kadry dla powstających placówek.
Budynek  obecnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawiczu pamięta rok 1863, taka bowiem data widnieje na zegarze umieszczonym nad głównym wejściem do budynku . W 1920 roku ulokowano w nim sześcioklasową Szkołę Wydziałową, której kierownikiem został  p. Piotr Dybak.
    W roku 1931 Szkoła Wydziałowa zostaje zlikwidowana, a uczniowie przeniesieni do istniejących w mieście placówek, męskiej i żeńskiej.
Rok 1933 to kolejne zmiany w funkcjonowaniu placówki. Przy ulicy Mickiewicza 16 powstaje szkoła koedukacyjna o nazwie - Publiczna Szkoła Powszechna nr 1, III stopnia, kierowanie nią powierzono p. Antoniemu Radoniowi , a w roku szkolny 1933/1934 uczęszczało tu 341 uczniów.  
    Z dniem 1 października nastąpiła zmiana kierownika szkoły, stanowisko to objął p. Tadeusz Bądkiewicz, który dotychczas kierował szkołą w Rydzynie. 
W roku 1937 powstaje Spółdzielnia Uczniowska oraz świetlica popołudniowa dla uczniów. Tradycją stają się organizowane co roku w Sali Korpusu Kadetów przedstawienia, wśród nich jasełka. Jeszcze w czerwcu 1939 roku placówkę wizytuje Kurator Okręgu Szkolnego, a ostatnim utrwalonym przedwojennym wydarzeniem jest zorganizowanie wystawy dla Towarzystwa Popierania Budowy Szkół. Do ostatnich dni września 1939 roku szkoła rozwija swą bazę dydaktyczną  ( pomoce, mapy, księgozbiór biblioteczny). 
Lata okupacji zniszczyły dorobek szkoły (meble, materiały dydaktyczne, dokumentacja oraz sale lekcyjne). Przez krotki czas dzieci z Rawicza pobierały elementarną naukę w Masłowie  i Sierakowie. Krótko po rozpoczęciu działań wojennych zwolniono  z pracy nauczycieli, część z nich została wywieziona do przymusowych robót, pozostałych przesiedlono.
Po zakończeniu działań wojennych budynek otworzył swoje podwoje dla uczniów 22 lutego 1945 roku, ku wielkiej radości uczniów i ich rodziców. Już w maju tegoż roku w szkole rusza kurs oświaty dorosłych, którego celem jest umożliwienie zdobycia wykształcenia w zakresie siedmiu klas wszystkim tym, którym wojna taką możliwość odebrała. Powstaje Szkoła Podstawowa nr 1 dla Pracujących. Już w roku szkolnym 1946/1947 szkoła liczy 11 oddziałów, w których naukę pobiera 347 uczniów. Kierownikiem jest nadal p. Tadeusz Bądkiewicz, a całe grono pedagogiczne zamyka się w liczbie dwunastu nauczycieli.
   1 września 1949 roku, po piętnastu latach kierowania szkołą, na emeryturę odchodzi pan Bądkiewicz. Na jego dotychczasowe stanowisko powołano  p. Bogdana Franke, który funkcję tę pełni do końca sierpnia 1959 roku. Od września, przez miesiąc, szkołą kierował p. Ludwik Prawdziuk, ale już 1 października kierownikiem szkoły zostaje p. Stanisława Spychała. Dzięki Jej staraniom  od 1 września 1964 roku placówka wzbogaciła się o cztery izby lekcyjne oraz świetlicę z zapleczem kuchennym. Wszystko to za sprawą zaadaptowania budynku po byłej loży masońskiej. W ramach reformy szkolnictwa od roku 1966/1967 szkoła rozpoczęła realizację ośmioletniego obowiązku szkolnego.  W 1968 roku wydarzeniem stało się zainstalowanie w budynku centralnego ogrzewania. 
   Rok później p. Stanisława Spychała odchodzi na emeryturę, a Jej miejsce na stanowisku dyrektora zajmuje p. Henryk Maciejak. W 1972 roku wymieniono przestarzałą sieć elektryczną. 31 lipca 1972 roku umieszczony na fasadzie budynku szkolnego zegar, nieczynny od wielu lat, dzięki staraniom dyrektora, szkoły zostaje naprawiony i odtąd służy nie tylko uczniom i nauczycielom Jedynki, ale także mieszkańcom miasta.
15 grudnia 1973 roku w progach szkoły „pod zegarem” odbyła się niecodzienna uroczystość. Składając hołd największemu polskiemu poecie Adamowi Mickiewiczowi, młodzież obrała go na swego patrona i nazwała szkołę jego imieniem. W rocznicę tego ważnego wydarzenia, dokładnie 14 grudnia 1974 roku placówka otrzymała sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski. Uroczystość jego wręczenia stała się okazją do zaprezentowania dorobku wychowawczego placówki, przedstawione zostały także prace uczniów związane tematycznie  z pobytem wieszcza na terenie Wielkopolski.
W 1975 roku, po 35 latach pracy, na emeryturę odchodzi p. Henryk Maciejak, przez kolejny rok placówką kieruje p. Anna Szymkowiak. 
W kolejnych latach szkołą kierowali:
od 1 września 1976 roku p. Jan Staśkowiak
od 1 września 1983 roku p. Alina Lamperska
od 1 września 1989 roku p. Daniela Czerniak
 1 września 1992 roku dyrektorem szkoły zostaje p. Danuta Przybył. To w czasie Jej siedmioletniej kadencji przeprowadzono gruntowny remont szkoły. W tym samym roku, decyzją Kuratorium Oświaty, Szkoła Podstawowa w Masłowie została przekształcona w szkołę filialną, której najpierw kierownikiem, a później dyrektorem został p. Ryszard Preuss. 
Wiosną 1993 roku rozpoczęto kapitalny remont budynku, który został ukończony jesienią tegoż roku. 1 czerwca 1995 roku uroczyście otwarto szkolną rozgłośnię radiową. W tym samym roku rozpoczęto jeszcze jeden ważny etap w pracy szkoły.  W październiku tegoż roku placówka przystąpiła do Ogólnopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, powstał   tu zespół do spraw promocji zdrowia.
28 listopada 1997 roku oddana została do użytku nowoczesna kotłownia gazowa. 
W roku szkolnym 1997/1998 dyrekcja i nauczyciele Jedynki od drugiego semestru rozpoczęli pilotażowe wdrażanie nowych podstaw programowych, jako jedna z niewielu szkół w Polsce placówka wniosła znaczący wkład w reformę systemu edukacji. Wiosną 1998 roku pomieszczenie po nieczynnej kotłowni węglowej zaadaptowano na bardzo potrzebną placówce salkę gimnastyczną.
W czerwcu 1999 roku, zgodnie z reformą, mury podstawówki opuścili po raz pierwszy nie tylko uczniowie klas ósmych,   ale i szóstoklasiści, którzy   rozpoczęli naukę w pierwszej klasie gimnazjum.
Z dniem 1 września 1999 roku Szkoła Podstawowa nr 1 o strukturze organizacyjnej klas I -VIII została przekształcona przez Burmistrza  Miasta i Gminy Rawicz w sześcioletnią Szkołę Podstawową numer 1 o strukturze organizacyjnej klas I -VI. Wtedy też dyrektorem szkoły została Jagna Dybczyńska – Grześkowiak. 
11 grudnia 2009 rok, to bardzo ważna data w historii szkoły. Tego dnia otwarto zespół boisk w ramach programu „Moje Boisko – ORLIK 2012”. Patronem pierwszego w gminie kompleksu został Tadeusz Konat, nauczyciel, trener i działacz sportowy. Powstanie nowoczesnego boiska zainicjowało w szkole utworzenie klas sportowych.
     Kolejne zmiany organizacyjne spowodowały, iż od 1 stycznia 2017 roku Jedynka została włączona do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1  wraz z Przedszkolem nr 2. 
Od 1 września tegoż roku z sześcioletniej szkoły podstawowej placówka stała się na powrót szkołą ośmioklasową.
W 2018 roku rozpoczęto budowę zadaszenia boiska „Orlik”, którą ukończono w roku 2021. 
   Na przestrzeni ponad 100 lat istnienia szkoły, mimo zmian organizacyjnych, metodycznych  i zawirowań historycznych, niezmienione pozostały jej cele. To wszechstronne wykształcenie  i przygotowanie dzieci do zadań, jakie będą podejmowały w przyszłości, wysoki poziom kultury osobistej uczniów, wychowanie według uniwersalnych zasad etyki, wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów pochodzących z różnych środowisk, promowanie postaw prozdrowotnych, wdrażanie zasad bezpieczeństwa, partnerska współpraca z rodzicami, rozwijanie patriotyzmu i zacieśnianie więzi z małą ojczyzną oraz przygotowanie do aktywnego życia w zintegrowanej Europie.